ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ – Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

N1480 Majesty Revealed@Trevor Anderson on Flickr

Διάκριση μέντιουμ & αληθινού Προφήτη

του

π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου

╰⊰¸¸.•¨*

από τό βιβλίο του

“Αποκρυφισμός – Γκουρουϊσμός – Νέα Εποχή”

Αθήνα 1997 – 4η έκδοση 

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

Οι μεντιουμιστικές ομάδες ταυτίζουν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με τα μέντιουμ του αποκρυφι­σμού και υποστηρίζουν πως και οι προφήτες ήσαν ένα είδος μέντιουμ.

Στον πνευματισμό τα μέντιουμ λογίζονται μεσά­ζοντα ανάμεσα στον δικό μας κόσμο και στον πνευματικό κόσμο και πιστεύεται πως χωρίς τα μέντιουμ δεν είναι δυνατή η επικοινωνία. Όμως η θέση αυτή είναι για κάθε πιστό απαράδεκτη, γιατί η κοινωνία ανάμεσα στην στρατευόμενη και στην θριαμβεύουσα Εκκλησία πραγματοποιείται πάντοτε εν Χριστώ, αφού, όπως πι­στεύουμε, όλοι είμαστε ενωμένοι στο Σώμα του Χριστού, εις εν Χριστώ και αλλήλων μέλη. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει μεσίτης ή μεσάζων έξω από τον Χριστό (Α’ Τιμ. 2, 5).

Ακόμη υπάρχει διαφορά στον τρόπο κλήσης ενός προφήτη. Ο προφήτης δεν είναι αυτόκλητος. Αντίθετα η ανταπόκρισή του είναι καρπός της θείας εντολής, όχι ελευθέρας προαίρεσης. Ο Μωυσής εκφράζει σοβαρές αντιρρήσεις στην κλήση του˙«τις ειμί εγώ˙εάν μη πιστεύσωσί μοι, μηδέ εισακούσωσι της φωνής μου, ερούσι γαρ, ότι ουκ έσται σοι ο Θεός, τι ερώ προς αυτούς; δέομαι, Κύριε, ούχ ικανός ειμί… προχείρισαι δυνάμενον άλλον, ον αποστελείς» (Έξοδ. 3, 11. & 4, 1-13).

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τα μέντιουμ. Έτσι για το μέντιουμ Kevin Ryerson από τις ΗΠΑ αναφέρεται πως από μικρό παιδί ενδιαφέρετο για υπερφυσικά φαινόμε­να και μελετούσε βιβλία παραψυχολογίας και μεταφυ­σικής, με στόχο το Channelling. Το ότι έγινε μέντιουμ δεν ήταν δηλαδή κάτι ξαφνικό, αντίθετο με τη θέλησή του, αλλά ήταν ένα είδος ελεύθερης επιλογής του ε­παγγέλματος του μέντιουμ. Στις διαφημίσεις των τηλε­φωνικών μας καταλόγων αναφέρεται πολλές φορές η προσφορά: «Οι έχοντες έμφυτον δύναμιν, δύνανται να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους»(διπλώματα)!

Ο αληθινός προφήτης έχει τη συναίσθηση της μηδαμινότητός του που φθάνει μέχρι τα όρια της απόγνω­σης· «Ηπάτησάς με, Κύριε, και ηπατήθην, εκράτησας και ηδυνάσθης· εγενόμην εις γέλωτα, πάσαν ημέραν διετέλεσα μυκτηριζόμενος»(Ιερεμ. 20, 7). Διαφορετική είναι η έκφραση του μέντιουμ, γεμάτη έπαρση και θράσος. Η γλώσσα που συνηθίζεται είναι σαν την α­κόλουθη, όπως χρησιμοποιείται για την αυτοδιαφήμηση μέντιουμ στον τηλεφωνικό κατάλογο:

«Προβλέπω και αποκαλύπτω τα πάντα. Επικοινω­νώ με ζώντα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Σας μετα­βιβάζω τη σκέψη τους και σας ενημερώνω περί των αισθημάτων και της υγείας των. Δύναμαι να σας περι­γράψω τα χαρακτηριστικά των. Δια υποβολής (μεγάλης ισχύος πομπού δέκτη) βοηθώ στην επίλυση προβλημά­των και επαναφορά προσώπων! Ψυχοθεραπευτής-Αστρολόγος Κ.Σ. Πρόεδρος κ.τ.λ., Επίτιμος Διδάκτωρ… προσφέρω μαθήματα επαγγελματικά, οικονομικά, οικο­γενειακά… δέχομαι με ραντεβού 10.30 – 2.00 μ.μ. και 6.30 μ.μ. Καλλιδρομίου… τηλ…».

Τα μέντιουμ, ιδιαίτερα στο ονομαζόμενο Channel­ling, συζητούν προηγουμένως με τον πελάτη και μπο­ρούν έτσι να προσδιορίσουν τις απαντήσεις που του χρειάζονται, με τον ισχυρισμό πως προέρχονται από τον πνευματικό κόσμο. Όμως ο αληθινός προφήτης δεν καταπιάνεται με προσωπικές υποθέσεις αλλά απευ­θύνεται σε ολόκληρο το λαό ή στους εκπροσώπους του και τους καλεί να επανέλθουν στη Διαθήκη του Κυρίου, να ενθυμηθούν τις συμφωνίες του Θεού.

Ο αληθινός προφήτης δεν ανοίγει επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, ούτε προσκαλείται από τους αν­θρώπους˙ πορεύεται εκείνος προς αυτούς. Ένας αληθι­νός προφήτης δεν θα μπορούσε ποτέ να αυτοδιαφημισθεί:

«Μέντιουμ ψυχοθεραπεύτρια Κούλα Κ., Χειρομάντης δι­πλωματούχος Βασίλης, δέχεται για οποιαδήποτε υπόθε­ση σας απασχολεί… Αμοίβεται μετά την επιτυχία (δια­φήμιση στον τηλεφ. κατάλογο)». Ένας αληθινός προ­φήτης δεν ζητάει αμοιβή!

Ο αληθινός προφητικός λόγος είναι ανεπιθύμητος από εκείνους στους οποίους απευθύνεται και τους προ­καλεί, δεν τους κολακεύει, ούτε τους υπόσχεται αυτά που εκείνοι επιθυμούν, αυτοδιαφημιζόμενος σαν τον αστρολόγο του τηλεφωνικού μας καταλόγου: Διεθνούς φήμης «Αστρολόγος Ισμαήλ Σαμπρή Ιμάρ Ογλού, ο Χότζας της Κομοτηνής, αριστούχος Ελληνι­κής Πνευματιστικής Εταιρίας Ψυχικών Ερευνών, Prof. Διδάκτωρ Εφηρμοσμένης Ψυχολογίας και Παραψυχο­λογίας. Γνωρίζει: Το παρελθόν, το παρόν και το ΜΕΛ­ΛΟΝ σας. Απαντά σε όλα σας τα προβλήματα, αισθηματικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, χαμένα πρόσωπα και ότι άλλο σάς απασχολεί. Δέχεται: Από 1ηςέως 18 του μηνός, κάθε Τρίτη-Παρασκευή-Σάββατο και Κυρια­κή στην Κομοτηνή…».

Από 19 έως 23 του μηνός στη Θεσσαλονίκη… από 24 έως τέλη του μηνός στην Αθήνα…!

Το περιεχόμενο του μηνύματος του αληθινού προ­φήτη δεν είναι νέο αλλά παλαιό, που έχει λησμονηθεί˙είναι ο λόγος της Διαθήκης του Κυρίου, που λησμονή­θηκε από τον αποστάτη άνθρωπο. Γι’ αυτό και ο προφήτης απαιτεί από τον Λαό να πάρει θέση! Αντίθετα στον μεντιουμισμό το περιεχόμενο της πίστης και του θρησκευτικού μηνύματος δεν είναι σταθερό και προσ­διορίζεται από τις νέες αποκαλύψεις, οι οποίες απολυτοποιούνται και πιστεύεται πως η προέλευσή τους εί­ναι θεία.

Πηγη:

http://www.egolpion.com

http://www.egolpion.com/medium_profhtes.el.aspx

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s